Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Konferencje
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Źródła do dziejów braci czeskich w bibliotekach i muzeach polskich

Kórnik - Poznań 26 listopada 2004

Wybrane referaty z Konferencji opublikowane
      zostały w roczniku ''Biblioteka'' 9(18)2005.

      Tematem konferencji były źródła do dziejów braci czeskich znajdujące się w polskich bibliotekach i muzeach. Organizatorami jednodniowej konferencji naukowej dla bibliotekarzy, muzealników i archiwistów była Biblioteka Uniwersytecka przy współpracy Biblioteki Kórnickiej PAN. Organizację spotkania poprzedziła ogólnopolska kwerenda naukowa przygotowana, zebrana i wstępnie opracowana przez dr Aldonę Chachlikowską i mgr Krystynę Jazdon (Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu). Celem kwerendy było zdobycie informacji na temat źródeł do dziejów braci czeskich w różnych instytucjach naukowych na ziemiach polskich.

      Konferencja składała się z dwóch wyraźnych części.

      Część pierwsza poświęcona była zagadnieniom terminologii z zakresu tej dziedziny wiedzy (prof. dr hab. Jolanta Dworzaczkowa), usytuowania zjawiska w perspektywie historycznoliterackiej (dr Katarzyna Meller, Instytut Filologii Polskiej UAM), oraz omówienia odnalezionego w Bibliotece w Wolfenbuttel kancjonału autorstwa braci czeskich, mającego polską proweniencję (prof. dr hab. Wiesław Wydra, Instytut Filologii Polskiej UAM i Biblioteka Uniwersytecka). Pani prof. dr hab. Jolanta Dworzaczkowa omówiła prezentowaną na ekranie z płyty CD kopię dzieła Jana Bythnera: Postylle albo kazań na ewangelie,..., wydaną w Lesznie w 1655 roku. Kopia, na płytce CD, została przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu zakupiona w Bibliotece Litewskiej Akademii Nauk w Wilnie.

      Część druga poświęcona była konkretnym zbiorom i kolekcjom. Zaprezentowano i omówiono stare druki braci czeskich ze zbiorów Biblioteki Kórnickiej (dr Wanda Karkucińska, Biblioteka Kórnicka PAN). Komentarz merytoryczny do wcześniej wspomnianej kwerendy na temat źródeł do dziejów braci czeskich przygotował i wygłosił prof. dr hab. Wiesław Wydra, informując w ten sposób o ośrodkach posiadających tego typu materiały. Informację o źródłach do dziejów i pamiątkach materialnych po braciach czeskich przechowywanych w Muzeum w Lesznie przedstawiła w formie referatu i prezentacji komputerowej dr Kamila Szymańska (Muzeum Okręgowe w Lesznie). Wystąpienia części drugiej konferencji zakończył mgr Adam Bieniaszewski (Archiwum Państwowe w Poznaniu) przedstawiając omówienie materiałów do dziejów braci czeskich w zbiorach Archiwum Państwowego w Poznaniu.

      Podsumowanie.

      Podczas konferencji sformułowano następujące wnioski:

 

  • konferencja, w związku z zastojem w badaniach nad dziejami braci czeskich w Polsce, powinna wpłynąć na szersze zainteresowanie wskazana problematyką,
  • instytucje posiadające opracowane materiały powinny udostępniać informację o posiadanych obiektach,
  • materiały do dziejów braci czeskich, które są zmikrofilmowane, w tym głównie akta z Archiwum Państwowego w Poznaniu powinny być udostępnione zainteresowanym na platformie Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej poprzez dygitalizację,
  • dążyć do specjalistycznego opracowania oszacowanych jedynie do tej pory źródeł, w tym np. interesującej kolekcji posiadanej przez Archiwum Państwowe w Poznaniu.