Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Oddział Zbiorów Specjalnych
Zbiory Specjalne
Oddział Zbiorów Specjalnych
Pracownia Rękopisów
Pracownia Starych Druków
Pracownia Zbiorów Muzycznych
Pracownia Zbiorów Ikonograficznych
Pracownia Zbiorów Kartograficznych
Pracownia Zbiorów Masońskich
Pracownia Dokumentów Życia Społecznego
Czytelnia Zbiorów Specjalnych
Oddział Zbiorów Specjalnych
Kierownik Oddziału
dr hab. Rafał Wójcik, st. kustosz dypl.
tel. 61 829 3829

Pracownicy

Zbiory Specjalne - to pojęcie, które pojawiło się w bibliotekarstwie już w połowie XIX wieku, kiedy to pojawiła się koncepcja wyodrębnienia z ogólnych zbiorów pewnych zespołów obiektów ze względu na ich cechy formalne. Były to przeważnie rękopisy, kartografia, ikonografia, najstarsze druki - inkunabuły, zbiory szczególnie cenne, rzadkości o charakterze muzealnym. Na przełomie XIX i XX wieku wyodrębniono zbiory fotografii, nut.

Dziś mianem tym określa się zespoły materiałów bibliotecznych wymagające szczególnych sposobów opracowania, udostępniania i konserwowania. Są to grupy dokumentów wymagające z różnych względów innego niż "zwykłe" druki traktowania.

Jest jeszcze jeden moment wyróżniający zasób zbiorów specjalnych w bibliotece a przynajmniej jego starszą część - ich wartość zabytkowa, pochodzenie, wiek oraz zainteresowanie jakie wzbudzają zwłaszcza wśród przedstawicieli nauk historycznych. Dokumenty znajdujące się w zbiorach specjalnych to w przeważającej części źródła, dzięki którym kolekcje te stają się znakomitym warsztatem pracy badawczej, dokumentarnej, bibliograficznej, edytorskiej. Zbiory Specjalne stanowią integralny składnik dziedzictwa kulturowego.

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu w ciągu swego przeszło 90-letniego istnienia zgromadziła w swoich zbiorach blisko 450 tysięcy dokumentów specjalnych różnego rodzaju, różnej daty i proweniencji i o różnym stopniu wartości poznawczej i zabytkowej - od średniowiecza do czasów najnowszych.
Najstarsze obiekty pochodzą z przełomu X/XI wieku. Są to pergaminowe rękopisy muzyczne. Najstarszy starodruk pochodzi z 1475, polonik (fragment kalendarza) z 1500 a druk w j. polskim powstał w 1534. Unikatowy charakter mają materiały związane z Targowicą, czy zbiór fotografii poznańskich (ok. 1875-80) i pocztówek z przełomu XIX/XX wieku.

 
Zasób zbiorów
udostępnia się
wyłącznie w Czytelni Zbiorów Specjalnych.

Fotografie: mgr Rafał Michałowski