Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu

Jesteś tutaj:
Start arrow Rada Biblioteczna arrow Regulamin
O Bibliotece
Misja Biblioteki
Historia i zbiory
Publikacje
Rocznik "Biblioteka"
Struktura organizacyjna
Sprawozdania
Rada Biblioteczna
Konferencje
Nagrody i wyróżnienia
Koło SBP BU
Regulamin Rady Bibliotecznej
uchwalony na posiedzeniu w dniu 21 marca 2013r.

 1. Kompetencje, skład oraz tryb powoływania Rady Bibliotecznej określa Statut Uczelni.

 2. Zgodnie z § 97 pkt 3 Statutu UAM przewodniczącym Rady Bibliotecznej jest prorektor posiadający w swoich kompetencjach nadzór nad działalnością Biblioteki Uniwersyteckiej.

 3. Na pierwszym posiedzeniu nowo powołanej Rady Bibliotecznej, Rada konstytuuje się wybierając:
  • zastępcę przewodniczącego Rady – spośród pracowników nauki, przedstawicieli wydziałów,
  • sekretarza Rady, odpowiedzialnego w szczególności za dokumentowanie działalności Rady, zawiadamianie członków Rady o posiedzeniach i rozsyłanie materiałów – spośród wszystkich członków Rady.

 4. Przedstawiciele wydziałów reprezentują w Radzie Bibliotecznej swoje jednostki macierzyste oraz są rzecznikami systemu biblioteczno–informacyjnego na swoich wydziałach. Członkowie Rady, wybrani spośród pracowników bibliotek, są zobowiązani informować swoje środowisko o pracach Rady Bibliotecznej.

 5. Posiedzenia Rady Bibliotecznej odbywają się nie rzadziej niż raz na semestr. Posiedzenie zwołuje Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek co najmniej 1/4 członków. Przewodniczący może też w wyjątkowych przypadkach, np. dla omówienia konkretnej sprawy, zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym.

 6. Zawiadomienie o posiedzeniu Rady, z wyjątkiem posiedzeń zwoływanych w trybie pilnym, powinno zawierać porządek obrad i zostać przesłane członkom co najmniej na tydzień przed posiedzeniem.

 7. Projekt porządku obrad posiedzenia zwyczajnego ustala Przewodniczący Rady. Porządek obrad może być zmieniony lub uzupełniony na wniosek członka Rady.

 8. Obecność członka Rady na posiedzeniach jest obowiązkowa. O przyczynach planowanej nieobecności należy powiadomić przed posiedzeniem Sekretarza Rady.

 9. W posiedzeniach Rady, za zgodą Przewodniczącego, może uczestniczyć osoba zastępująca stałego członka. Osoba ta nie może jednak głosować w imieniu nieobecnego członka Rady. W razie trzykrotnej nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniach, Rada może skierować wniosek do właściwego organu (Senat, Uczelniana Komisja Wyborcza, Rada Samorządu Studentów) o odwołanie członka i wnieść o przeprowadzenie przez organ delegujący ponownych wyborów.

 10. Rada Biblioteczna może powoływać ze swego składu stałe lub doraźne komisje doradcze w określonych przez Radę sprawach. Do udziału w pracach Komisji mogą być także zapraszane osoby nie będące członkami Rady Bibliotecznej. Przewodniczący Komisji informuje Radę o pracach Komisji, a po ich zakończeniu składa sprawozdanie.

 11. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, o ile nie dotyczą one spraw personalnych (w tym przypadku obowiązuje głosowanie tajne). Przewodniczący – na wniosek co najmniej dwóch członków Rady, obecnych na posiedzeniu – zarządza także głosowanie tajne w sprawach innych niż personalne.

 12. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Rady.

 13. Przewodniczący Rady Bibliotecznej jest zobowiązany przynajmniej raz w roku do tego, aby zdać Rektorowi Uniwersytetu sprawozdanie z przebiegu prac Rady.

Przewodniczący Rady Bibliotecznej
 
Do zakresu działania rady bibliotecznej należy:

1) opiniowanie przedłożonych przez dyrektora Biblioteki zasad gromadzenia, opracowywania, przechowywania, udostępniania i konserwacji zbiorów systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

2) opiniowanie projektu regulaminu określonego w § 96;

3) wyrażanie opinii
o sprawozdaniach dyrektora Biblioteki z działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu;

4) formułowanie opinii oraz wniosków w sprawach struktury oraz działania systemu biblioteczno-informacyjnego Uniwersytetu.
Art. 98 Statutu UAM