Dla Autorów

Najważniejsze zasady redagowania tekstów  przygotowywanych do rocznika „Biblioteka”

 

  1. Teksty powinny być napisane na komputerze najlepiej w programie Word . Równanie do prawej i lewej strony, odstęp 1.5 wiersza.  Wielkość czcionki 12 pkt. Dłuższe cytaty, przytoczenia należy pisać kursywą z  pojedynczym odstępem między wierszami. Wszystkie przywoływane w tekście tytuły dzieł zarówno literackich, jak i naukowych winny być pisane kursywą, bez cudzysłowu. Dzielenie wyrazów automatyczne. Wszelkiego rodzaju śródtytuły  powinny być numerowane i pisane czcionką o 1 pkt. większą i wytłuszczoną. Wszelkiego rodzaju wyliczenia winny być czytelnie wyróżnione i ponumerowane (cyframi lub kolejnymi literami alfabetu). Zaleca się unikania wprowadzania różnego typu dodatkowych urozmaiceń w tekście w rodzaju ramek, kursyw, czy pisanych na marginesie glos, wyróżniania jakichś fragmentów tekstów specjalnym tłem itp. Kategorycznie zabrania się stosowania „ręcznego” tzn. nieautomatycznego dzielenia wyrazów.

  2. Wszelkiego rodzaju tabele winny być sporządzone zgodnie z zasadami właściwymi dla systemu Word . Nie wolno używać kolorowych wyróżnień. Podobnie z wszelkimi innymi graficznymi wzorami, schematami, zestawieniami statystycznymi, które winny być wykonane w technice czarno-białej.

  3. Do tekstu należy dołączyć, obok wydruku płytę CD lub tekst e-mailem, możliwe dostarczenie tekstu na pendrive.

  4. Do tekstów należy dołączyć krótkie streszczenie (maksymalnie pół strony maszynopisu), w które zawiera główne tezy artykułu oraz słowa kluczowe.

  5. Dołączone do tekstu ilustracje (oddzielny plik) winny być dokładnie opisane, łącznie z podaniem adresu (skąd pochodzi dana ilustracja) lub nazwiskiem fotografa, autora.

  6. Przypisy. Numerowane kolejno na dole każdej strony. Opis bibliograficzny cytowanego, lub przywoływanego dzieła skrócony, tzn. zawierający następujące elementy: pierwsza litera imienia autora, nazwisko, tytuł (kursywą, nie oddzielony przecinkiem), miejsce wydania, rok wydania, stronę, z której pochodzi cytat, lub strony, na których mówi się o poruszonych  przez autora problemach.  W wydawnictwach zbiorowych należy podać nazwisko redaktora (redaktorów), w przypadku prac, które są tłumaczeniami z języków obcych należy podać nazwisko tłumacza. Poszczególne elementy opisu winny być oddzielone przecinkiem z wyjątkiem nazwiska autora i tytułu, tutaj wyraźnym sygnałem rozdzielenia jest kursywa. Pozostałe odsyłacze do cytowanego dzieła sygnalizowane skrótem op.cit. (bez wielokropków) z podaniem strony,  pod warunkiem, że z tekstu wyraźnie wynika o jakie dzieło chodzi, w przeciwnym przypadku należy podać skrócony opis: pierwsza litera imienia, nazwisko, pierwsze słowo tytułu i dalej op.cit. s. W przypadku kilku  dzieł, do których autor odwołuje się w jednym przypisie do kilku dzieł opis każdego winien być oddzielony średnikiem. W przypadku, kiedy autor bardzo często odwołuje się do jednego tekstu można posłużyć się jednym przypisem z dokładnym adresem bibliograficznym i uwagą: wszystkie cytaty pochodzą z tego wydania w nawiasie zaznaczono stronę, wówczas stronę, z której pochodzi przytoczony fragment można każdorazowo zaznaczać w tekście. W cytowaniach internetowych niezbędne jest podanie daty dostępu.

  7. Bibliografia (jeśli autor widzi taką potrzebę) winna być umieszczona  na końcu tekstu w porządku alfabetycznym, z zachowaniem zasad skróconego opisu bibliograficznego.

  8. Recenzje powinny być poprzedzone dokładnym opisem bibliograficznym recenzowanego dzieła, który winien zawierać wszystkie elementy: imię nazwisko autora, pełny tytuł, nazwisko tłumacza ( w przypadku tekstów tłumaczonych na j. polski), nazwisko redaktora (redaktorów) w przypadku prac zbiorowych, pełna  nazwa wydawnictwa, miejsce wydania, ilość stron. W recenzjach należy unikać przypisów, strony skąd pochodzą cytaty, lub omawiane bardziej szczegółowo zagadnienia, wystarczy zaznaczyć w nawiasie.

Więcej z tej kategorii: « Lokalizacja Mapa »
mapa
Powiększ mapę

Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu
ul. Ratajczaka 38/40 61-816 Poznań
Oddział Informacji i Transferu Wiedzy
tel.: 61 829 38 42
email: ksiegarnia.bu@amu.edu.pl

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu